Rządowy Program wspierania
mikro-, małych i średnich
przedsiębiorstw

Jak wypełnić wniosek?

Części I i II wniosku o udzielenie gwarancji prezentują dane teleadresowe firmy i podstawowe informacje dotyczące kredytu i gwarancji.

Kredyt może być przeznaczony na finansowanie działalności bieżącej, inwestycyjnej lub na cele rozwojowe.

Przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia (Oświadczenie Wnioskodawcy nr 5) o wysokości pomocy de minimis, jaką otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o gwarancję i w dwóch poprzednich latach podatkowych.

Odpowiedzialność za prawdziwość oświadczenia ponosi przedsiębiorca. Podstawą do złożenia takiego oświadczenia są zaświadczenia, jakie przedsiębiorca otrzymał w związku z otrzymaną w okresie wcześniejszym pomocą de minimis. Jeśli przedsiębiorca nie dysponuje zaświadczeniami czy dokumentami potwierdzającymi zakres danych o otrzymanej pomocy, powinien próbować uzyskać stosowne informacje od podmiotu udzielającego mu pomocy de minimis.

Załącznik do wniosku: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Ad A pkt 6 – zaznaczenie pozycji różnej od pola „inna forma prawna” oznacza, że przedsiębiorca nie spełnia jednego z warunków uzyskania gwarancji,
Ad A pkt 10 – jeżeli przedsiębiorca zaznaczy wszystkie pozycje w kolumnie „Nie”, to oznacza, że nie ma powiązań pomiędzy przedsiębiorcą a innymi podmiotami,
Ad A pkt 11 – jeżeli przedsiębiorca zaznaczy wszystkie pozycje w kolumnie „Nie” to oznacza, że nie zaistniała sytuacja, w której należałoby sumować pomocy de minimis,
Ad. B – tylko przedsiębiorca, który może wypełnić kolumnę „Nie” w pkt. 1-3 oraz 4a może ubiegać się o pomoc de minimis, w przeciwnym razie przedsiębiorca nie będzie kwalifikował się do uzyskania gwarancji,

Ad. C – jeśli przedsiębiorca wypełni tę część, należy wziąć od niego umowę dotacji oraz inne dokumenty potwierdzające uzyskanie pomocy publicznej i w przypadku wątpliwości skontaktować się z departamentem w swojej centrali odpowiedzialnym za wdrożenie gwarancji de minimis.

Warunki zawarte w niniejszym materiale służą wyłączenie do celów prowadzenia negocjacji i muszą być w sposób definitywny określone
w umowie i/lub potwierdzeniu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani oferowania usług osób trzecich celem zawarcia transakcji
zgodnie z polskim Kodeksem Cywilnym i nie jest wiążący dla Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).
Bank Gospodarstwa Krajowego, Al. Jerozolimskie 7, 00-950 Warszawa.