Rządowy Program wspierania
mikro-, małych i średnich
przedsiębiorstw

Jak wypełnić wniosek?

Części I i II wniosku o udzielenie gwarancji prezentują dane teleadresowe firmy i podstawowe informacje dotyczące kredytu i gwarancji.

Kredyt może być kredytem obrotowym przeznaczonym na finansowanie działalności bieżącej albo na cele rozwojowe, lub kredytem inwestycyjnym.

Przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia (Oświadczenie Wnioskodawcy nr 5) o wysokości pomocy de minimis, jaką otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o gwarancję i w dwóch poprzednich latach podatkowych.

Odpowiedzialność za prawdziwość oświadczenia ponosi przedsiębiorca. Podstawą do złożenia takiego oświadczenia są zaświadczenia, jakie przedsiębiorca otrzymał w związku z otrzymaną w okresie wcześniejszym pomocą de minimis. Jeśli przedsiębiorca nie dysponuje zaświadczeniami czy dokumentami potwierdzającymi zakres danych o otrzymanej pomocy, powinien próbować uzyskać stosowne informacje od podmiotu udzielającego mu pomocy de minimis.

 

Wyjaśnienia do załącznika do Wniosku o udzielenie gwarancji de minimis

Część A – w przypadku gdy o pomoc wnioskuje spółka, powinna zostać wypełniona danymi ubiegającej się o pomoc spółki.

Część A1 – należy pozostawić niewypełnioną. Z uwagi na charakter produktu jakim jest zabezpieczony gwarancją de minimis (kredyt), wnioskującym i otrzymującym gwarancję, a tym samym pomoc de minimis jest spółka.

Warunki zawarte w niniejszym materiale służą wyłączenie do celów prowadzenia negocjacji i muszą być w sposób definitywny określone
w umowie i/lub potwierdzeniu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani oferowania usług osób trzecich celem zawarcia transakcji
zgodnie z polskim Kodeksem Cywilnym i nie jest wiążący dla Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).
Bank Gospodarstwa Krajowego, Al. Jerozolimskie 7, 00-950 Warszawa.